سونوگرافی عضلانی اسکلتی

سونوگرافی عضلانی اسکلتی

تشخیص سریع آسیب های تاندون و عضله و تعیین محل دقیق تزریق

طرح قیمت گذاری ما

  • ایمپلنت دندانی45
  • ویژگی دیگر50
  • ویژگی های مهم55
  • مراقبت اورژانس25
  • داروهای تجویزی30
  • بازدیدهای ویژه20
  • روماتولوژی25