تخصص پزشکی ورزشی

تخصص پزشکی ورزشی

تخصص پزشکی ورزشی، تخصصی جدید در ایران و جهان می باشد. پزشکان عمومی، پس از دریافت مدرک پزشکی خود، و با قبول شدن در امتحان تخصص پزشکی امکان ادامه ی تحصیل در این رشته ی تخصصی را پیدا میکنند.